PTT’den Ne Talep Ediyoruz!

MESUT BALCAN” Yazdı..

MESUT BALCAN

KESK 7 Nolu Haber Sen Şube Başkanı

 

Ülkemizde en köklü ve yaygın kurumlarının başında gelen PTT‘de 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel, 6475 Sayılı Kanun uyarınca İdari Hizmet Sözleşmeli personel ve 4857 sayılı yasaya tabi taşeron firma işçisi olarak çalışmaktayız.

696 Sayılı KHK’da Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’de Personel atamasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup bu düzenlemeler PTT’de personel rejimindeki belirsizlikleri artırmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri PTT ve iştirakleri tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmayacağı gibi Harcırah Kanunu, Kamu Konutları Kanunu hükümlerinden de muaf tutulacağı düzenlenmiştir.

6475 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kamu Personel Seçme Sınavına katılanlar arasından seçilecek olan” ibaresi kaldırılmış  “Personelin işe alınması, atanması, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, unvan değişikliği, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin hususları” düzenleyecek Yönetmeliği çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulundan alınarak Şirket Genel Kuruluna verilmiştir.

696 Sayılı KHK’nın 127. maddesinde, bazı kamu iktisadi teşkilatlarında çalışanlar hariç olmak üzere, kamuda çalışan, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanların, Geçici 23. maddede belitilen şartları taşımaları koşuluyla sürekli işçi kadrolarına geçirileceği düzenlenmiştir.

Bu düzenleme ile kamuda çalışan yüzbinlerce taşeron işçisinin kadroya alınmasının önü açılmıştır. Ancak KHK ekinde yayınlanan listede PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünün ismi yer almadığından PTT’de çalışan binlerce taşeron işçisi bu haktan yararlanamamıştır.

PTT ‘de aynı işi yapan fakat farklı statülerde hizmet veren taşeron firma işçisi, idari hizmet sözleşmeli ve sözleşmeli personelin farklı yasal düzenlemelerle istihdam edilmesinden dolayı çalışma koşullarımız, ücretlerimiz, iş güvencemiz, sosyal ve sendikal haklarımız ayrı ayrı belirlenmektedir. Bu durum haklarımız ve ücretlerimiz konularında eşitsizliğine neden olmaktadır.

Yıllarca PTT A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde, iş güvencesinden ve sendikal haklardan yoksun olarak çalıştırılan  taşeron işçilere de bir an önce kadro verilerek mağduriyetlerinin giderilmesini,

İş barışının sağlanması için tüm bu ayrımların kaldırılmasını, başta iş güvencesi olmak üzere tüm insani hakların güvence altına alınarak; taşeron firma işçilerine kurum asli personeli  olarak kadro verilmesini;  sosyal ve sendikal  haklarımızın, iş  güvencemizin, ücretlerimizin ve çalışma koşullarımızın uluslararası çalışma örgütünün ve evrensel hukukun normlarına göre eşitlenerek  yeniden düzenlenmesini,

PTT’de giderek artan iş çeşitliliği ve iş hacmi mevcut personelin iş yükünü arttırmaktadır. Bu nedenle norm kadro sayısının tespitinin masa başında değil gerek sahada gerekse işyerlerimizde bizzat çalışanların şartları da göz önüne alınarak, sendika temsilcilerinin de katılımıyla oluşturulmasını ve tüm eksik kadrolar için yeni kadrolu personel istihdam edilmesini,

Cumartesi günü çalışma zorunluluğunun kaldırılmasını ve çalışma yükünün hafta içi mesai saatleri içerisinde tamamlanacak şekilde düzenlenmesini, her türlü tedbire rağmen zorunlu olarak haftanın 6. günü fazla çalışma yapılması durumunda fazla çalışma ücretinin istihdam şekli farkı gözetilmeksizin günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmesini,

Lokal içi ve lokal dışı gibi ayrımlar yapılmaksızın tüm personele yemek ve yol ücretinin ödenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılıp hayata geçirilmesini,

Görevde yükselme sınavlarına katılmanın önündeki tüm idari engellerin kaldırılmasını, sınav ve değerlendirme sürecinin çalışanlar nezdinde hiçbir soru işaretine yol açmayacak şekilde şeffaf bir şekilde yönetilmesini,

İşyerlerimizde başta kadın çalışanlarımız ve şubelerde tek başına çalışmak zorunda bırakılan emekçi arkadaşlarımız olmak üzere tüm personelin can ve mal güvenliğini korumak için alınması gereken tüm tedbirlerin alınması ve ivedi olarak uygulamaya geçirilmesini,

Tayin, terfi ve atamalarda yandaşlığın ve kayırmacılığın önüne geçilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını; tayin, terfi ve atamalarda objektif kriterlerin ve liyakatin esas alınmasını, işe alınmalarda KPSS şartının tekrar getirilmesini ve mülakatın tamamen kaldırılmasını,

İş barışını, çalışanların huzurunu ve saygınlığını bozacak her türlü uygulamanın sonlandırılmasını,

İnsanca yaşamın ekonomik ve sosyal tüm gereksinimlerini karşılamak hedefinde olan bir iş yönetimi anlayışının benimsenmesini talep ediyoruz..

Varlık Fonu’na devredilen PTT’nin bu fondan çıkartılarak, idari ve mali özerkliğinin sağlanmasını,

 

 

16.808 Defa Okundu.
[pro_ad_display_adzone id=172609]